top of page

Algemene voorwaarden Hot Yoga Utrecht

 

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Hot Yoga Utrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

1.3 Hot Yoga Utrecht is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.

1.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Hot Yoga Utrecht dienen te worden vergoed.

 

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 De deelnemer sluit een maandelijks yoga-abonnement af of koopt een leskaart waarmee hij kan deelnemen aan de yogalessen.

2.2 Een yoga-abonnement of leskaart van Hot Yoga Utrecht is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Indien deelnemer geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

2.4 Hot Yoga Utrecht kan tariefwijzigingen op abonnementen toepassen. Hiervan word de student per email op de hoogte gebracht.

 

Artikel 3: Betaling en Opzeggen

3.1 De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld geschiedt door automatische incasso op de eerste dag van de maand. Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat Hot Yoga Utrecht gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van zijn rekening.

3.2 Voor de maandabonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan Hot Yoga Utrecht te worden doorgegeven via info@bikramyogautrecht.nl.

 

Artikel 4: Yogamatten en props

4.1 De deelnemer kan tegen betaling gebruik maken van een yogamat(€1,-) en yoga-handoeken(2€,-) van Hot Yoga Utrecht. De deelnemer kan uiteraard ook eigen materialen meebrengen.

 

Artikel 5: Feestdagen, vakantie en annulering

5.1 Op feestdagen is Hot Yoga Utrecht doorgaans geopend met een ander/kleiner rooster. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail, website en posters in de studio.

5.2 Hot Yoga Utrecht behoudt zich het recht voor om maximaal twee uur voor aanvang van de les, de les te annuleren vanwege te weinig deelnemers of onverhoopte uitval van een docent.

 

bottom of page